Oulu - Capital of Northern Scandinavia

Rita-aukion koulu 2018 - 2019

Hanke käsittää osoitteessa Rita-aukiontie 6 sijaitsevalle rakentamattomalle YK-tontille (tunnus: 564-79-110-1) rakennettavan koulurakennuksen piha-, paikoitus- ja liikennealueineen. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun ratkaisuvaihtoehdoista riippuen myös tontin itäpuolella oleva LPA 4 -alue joudutaan ottamaan mukaan hankkeeseen. Uusi yläkoulurakennus tullaan suunnittelemaan noin 300 oppilaalle. Hankeselvityksen tilaohjelman mukainen laajuus on noin 1740 hym2.

 

Ritaharjun uusin lisäkouluhanke on uutta pedagogista toimintamallia edustava uudisrakennus. Sen toiminta perustuu yhteisölliseen toimintaan sekä oppilaiden että opettajien osalla. Tilat ohjaavat ja kannustavat talon henkilökuntaa jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja oppilaita yhteisöllisten oppimisprosessien kautta löytämään omat vahvuutensa. Tila on osa kokonaisuutta, jossa merkittävän osan muodostavat irtokalusteiden, opetusvälineiden, av-tekniikan yms. tukevien välineiden ja toimintojen yhteensovittaminen itse toimintamallin kanssa.

 

Tilaohjelmassa olevat käytävä- ja liikennetilat poistetaan/minimoidaan tai toissijaisesti osoitetaan opetuskäyttöön. Myös VSS-tilat pyritään hyödyntämään pääkäyttötarkoituksen mukaisessa käytössä mahdollisimman tehokkaasti. Näillä toimilla pyritään hankkeiden tilatehokkuuksien parantamiseen ja kustannusten vähentämiseen. Hanke suunnitellaan suunnittelun ja toteutuksen aikaisen puhtausluokan P1 ja sisäilmaluokan S2 vaatimusten mukaan sisäympäristön tavoitearvot Sisäilmastoluokitus 2008 mukaisesti.

 

Hankeen kokonaisvastuusuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n johtama konsortio. Rita-aukion kouluhanke toteutetaan sekä suunnittelun, rakennuttamisen että rakentamisen osalta yhteishankkeena Metsokankaan lisäkoulu Ukkometso -hankkeen kanssa.